Splošni pogoji poslovanja

1. člen

Storitve podjetja Informacijske storitve Marko Zabreznik, s.p. obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko (v nadaljevanju Storitve) .

Ponudnik storitev je Informacijske storitve, Marko Zabreznik, s.p. Spodnje Kraše 24 3341 Šmartno ob Dreti, (v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani, elektronske pošte ali kako drugače naročila storitve ponudnika.
(v nadaljevanju Naročnik).

2. člen

Storitve ponudnika opredeljujejo naslednji, za vse stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev ponudnika.  (v nadaljevanju Splošni pogoji).

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakona o varstvu potrošnikov, ter Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

3. člen

Ponudnik in naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

4. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na strani https://zabreznik.net/splosni-pogoji-poslovanja. Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja. Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

5. člen

Vse cene na spletnih straneh so v eurih (€), so končne in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, ker ponudnik ni zavezanec za DDV.

6. člen

Storitve, ki jih za naročnika izvaja ponudnik in ki po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah predstavljajo avtorsko delo (snovanje in programiranje programske opreme), so podvržene temu zakonu.  Moralne avtorske pravice ponudnika – avtorja – so neprenosljive in neodtujljive.

7. člen

Naročnik se obvezuje, da bo ponudniku plačeval storitve v roku 8 dni od izstavitve računa. V primeru neplačila po tridesetih (30) dneh ima ponudnik pravico naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

8. člen

Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja 3 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

9. člen

Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. Če se Naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

10. člen

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

11. člen

Strankam je na voljo tehnična podpora prek e-pošte. Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili poslani na naslov marko(afna)zabreznik.net iz kontaktne e-pošte Naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju E-pošta Naročnika).

12. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

13. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika ali uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima ponudnik pravico stranki takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo stranka pri tem lahko utrpela.

14. člen

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali preperiči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

15. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo Naročniku omogočil dostop do podatkov Naročnika za namene izvoza ter varnostnih kopij.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube.

16. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

17. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

18. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.

19. člen

Kot odzivnostni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Navadno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, opredeljena s strani stranke kot nujna, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovi izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene.

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene. Za storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

20. člen

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je izvajalec rezerviral ustrezne vire za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

  • odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
  • odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
  • odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe

Spodnje Kraše, 10.11.2016